gebieds ontwikkeling Rodenburg

gebieds ontwikkeling Rodenburg

De locatie is verworven met als doel om dit gedeelte van Voorschoten het komende decennium te transformeren naar een mooie en aantrekkelijke woonomgeving.

WDevelop zal in eerste instantie de focus leggen op de uitwerking van een stedenbouwkundig plan met een gedegen analyse van het gebied, rekening houdend met alle uitdagingen die het gebied kent. Belangrijke thema’s voor het welslagen van het project vormen voor ons de aanpak van de wijkontsluiting, het provinciale fietspad, de Woonvisie Voorschoten, de geluidbeperkende voorzieningen (i.v.m. spoorlijn tussen Leiden en Den Haag) en het onderzoeken van de landschappelijke relaties in het gebied.

De ambitie is om het uiteindelijk woonprogramma op de locatie Rodenburg een mix te laten zijn van sociale/betaalbare en vrije sector woningen. Met betaalbaar wonen als een van onze speerpunten, kan met name aan starters in Voorschoten een serieus perspectief op de woningmarkt geboden worden in de nabije toekomst.

Wij verwachten onze gebiedsvisie begin 2023 te kunnen presenteren aan het College van B&W van de gemeente Voorschoten.

NB. U kunt zich voor deze ontwikkeling nog niet aanmelden als geïnteresseerde. Zodra dit wel mogelijk is, zullen wij dit gaan communiceren.

Hoekszand Fase 2

Hoekszand Fase 2

In HoeksZand Fase 2 komen twee soorten woningen, te weten: villa’s (die een vervolg zijn op de gewilde villa’s van HoeksZand) én patiowoningen. Deze patiowoningen bieden al het comfort van stedelijk wonen, maar dat in een rustige en prettige opzet. Dit type woningen is echt nieuw voor de wijk en zorgt daarmee voor nog meer variatie en bedient een brede doelgroep. Hiermee geeft dit project ook invulling aan de missie van WDevelop, namelijk zorgen dat iedereen fijn en betaalbaar kan wonen in een leefbare omgeving.

Op dit moment wordt gewerkt aan de eerste stedenbouwkundige studies voor HoeksZand Fase 2. Vervolgens zal het vervolgtraject van de planontwikkeling en het vergunningentraject verder worden ingezet.

De beoogde start bouw is eind 2023.

NB. U kunt zich voor deze ontwikkeling nog niet aanmelden. Zodra dit wel mogelijk is, zullen wij dit communiceren.

Beeld: Wubben.Chan Architecten

De Wandelganger

De Wandelganger

Het plan sluit goed aan op de woningbouwambities van WDevelop en de wijze waarop wij deze ambities willen realiseren. In de ontwerpvisie wordt een woonprogramma toegevoegd van ca. 40% sociaal (waarvan 10% studentenwoningen) en ca. 60% in het midden dure segment.
Een belangrijke drager in het ontwerp is daarmee de mix van doelgroepen die hier hun plek kunnen vinden door de combinatie van studenten, starters, gezinnen en senioren. Hiermee wordt ook een mooie invulling gegeven aan de volkshuisvestelijke opgave waar de gemeente Den Haag voor staat (Woonagenda 2020-2023).

Er wordt ook een gezamenlijke nieuwe parkeeroplossing ontworpen, waardoor er minimale extra belasting op de bestaande verkeersintensiteit zal zijn en parkeren zo optimaal mogelijk wordt gereguleerd. De centrale ligging nabij een OV knooppunt speelt hierin ook een belangrijke rol.

De gemeente heeft al aangegeven medewerking te willen verlenen aan de noodzakelijke bestemmingswijziging. Afgesproken is dat de resultaten die er nu liggen, bruikbaar zijn om de zgn. PUK procedure (planuitwerkingskader) op te starten.

NB. U kunt zich voor deze ontwikkeling nog niet aanmelden als geïnteresseerde. Zodra dit wel mogelijk is, zullen wij dit gaan communiceren.

Fittershof (aan de Delftsewallen)

Fittershof (aan de Delftsewallen)

Eind 2020 is er met de gemeente Zoetermeer een anterieure overeenkomst en een koopovereenkomst gesloten. Deel 1 van de aanvraag van de omgevingsvergunning is inmiddels ingediend.

Meer informatie over het participatietraject met de buurt is te vinden op de projectsite van de gemeente Zoetermeer: Herontwikkeling Delftsewallen | Gemeente Zoetermeer

Op de project website Fittershof Zoetermeer (woneninfittershof.nl) kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom dit unieke project!

De Star

De Star

Aan de hand van het ruimtelijke kader en de zaken die zijn voortgekomen uit de participatie en diverse onderzoeken is het afgelopen jaar een stedenbouwkundig schetsplan gemaakt door het stedenbouwkundig bureau ECHO Urban Design. Tevens is de gemeente gestart met de voorbereidingen voor het nieuwe bestemmingsplan en aan de hand hiervan is door Wooninvest en WDevelop een eerste aanzet gemaakt tot ontwerpen voor de beoogde woningbouw.

In de huidige plannen is ruimte voor 19 eengezinswoningen, 16 stadswoningen en 3 appartementen in de vrije koopsector. Daarnaast zijn er 30 sociale huur eengezinswoningen en circa 87 sociale huur appartementen voorzien. De mix van sociaal en betaalbaar versus vrije sector sluit perfect aan op de missie & visie van WDevelop!

In het 2e kwartaal van 2023 worden het stedenbouwkundige plan en de diverse ontwerpen getoond  aan de buurt en andere belanghebbenden. Hierna begint de gemeente met de formele bestemmingsplanprocedure.

De verwachting is dat WDevelop in het voorjaar van 2024 met de verkoop van de vrije sector woningen een aanvang zal maken. De start van de bouwwerkzaamheden staat vooralsnog gepland voor het 2e kwartaal van 2025.

Heeft u belangstelling in een koopwoning in de vrije sector? Laat uw gegevens achter op onze website via wdevelop.nl/contact en dan houden wij u graag op de hoogte van de verdere voortgang.

Voor informatie zie ook de gemeentelijke website De Star- In gesprek met

NB. U kunt zich voor deze ontwikkeling nog niet aanmelden. Zodra dit wel mogelijk is, zullen wij dit communiceren.

Impressies: PBV Architects

Pin It on Pinterest